Termomodernizacja w okresie lęgowym

Termomodernizacja w okresie lęgowym. Dowiedz się jak wykonać prace budowlane w okresie lęgowym ptaków bez szkody dla awifauny. Przed Przystąpieniem do remontu niezbędne jest sporządzenie przez ornitologa opinii ornitologicznej.

Termomodernizacja w okresie lęgowym – w artykule między innymi dowiesz się o:

 

Termomodernizacja w okresie lęgowym. Opinia ornitologiczna najważniejszy dokument?

Prace termomodernizacyjne oraz remonty elewacji budynków mieszkalnych pokrywają się z okresem lęgowym ptaków. Przysparza to inwestorom i  wykonawcą prac budowlanych wielu problemów. Inwentaryzacja ornitologiczna pomaga inwestorom w terminowym i zgodnym z prawem wykonaniem planowanych prac.

Termomodernizacja w okresie lęgowym
Fot. PtasiDom.com | Renowacja budynku a ptaki. Jak wykonać remont elewacji budynku w sezonie lęgowym bez szkody dla ptaków.

Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest rozpoznanie poszczególnych elementów przyrody występujących w danym miejscu. W kontekście inwentaryzacji ptaków zamieszkujących krajobraz miejski, będzie to działanie polegające na wykryciu poszczególnych osobników oraz ich siedlisk, które znajdują się w różnego rodzaju obiektach budowlanych. Pozwala ono uniknąć dwóch zasadniczych zagrożeń dla ptaków wynikających z prowadzenia prac remontowo-budowlanych:

 1. bezpośredniego – zranienia lub narażenia na śmierć,
 2. pośredniego – zniszczenia siedlisk.

Ze względu na swoją specyfikę budynki dostarczają licznych schronień wykorzystywanych przez ptaki zarówno w okresie lęgowym,  jak i poza nim (np. gołąb miejski). Do najczęściej zajmowanych kryjówek należą:

 • kominy (kawka),
 • dachy (bocian biały),
 • stropodachy i strychy (np. jerzyk, płomykówka),
 • szczeliny w ścianach (np. wróbel domowy),
 • gzymsy (np. pustułka),
 • parapety i balkony (np. sierpówka, krzyżówka),
 • belki stropowe (np. kopciuszek, muchołówka szara)
 • wnętrza budynków z wolnym dostępem (np. dymówka).
Wróbel w budynku
Fot. PtasiDom.com | Rury spustowe, to miejsca chętnie wybierane przez wróble do zakładania gniazd.

 

Termomodernizacja w okresie lęgowym jak również inne prace związane z remontem elewacji budynków okiem ornitologa

Prace budowlane realizowane są sezonie letnim. Pokrywa się on również z sezonem lęgowym ptaków. Problemem może być fakt iż są gatunki ptaków takie jak jaskółki, jerzyki, wróble, czy pustułki, które upodobały sobie budynki mieszkalne jako siedliska do zakładania gniazd i wyprowadzania lęgów. Do prawidłowego przeprowadzenia prac niezbędne jest wówczas umyślne zniszczenie gniazd. Żeby można było zrealizować taką inwestycję bez uszczerbku dla ptaków prace takie muszą być realizowane pod okiem ornitologa z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi. A po zakończeniu inwestycji niezbędna jest kompensacja przyrodnicza w postaci wywieszenia budek lęgowych.

Kompensacja przyrodnicza

Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych lub innych prac budowlanych na elewacji budynku kiedy nie było rozwiązań alternatywnych i trzeba było zniszczyć ptasie gniazda. Obowiązkową czynnością jest wykonanie kompensacji przyrodniczej. Najczęstszą metodą takich działań jest wieszanie budek lęgowych.

Najczęściej wiesza się budki lęgowe dla gatunków ptaków ściśle związanych z ekosystemami miejskimi i należą do nich przede wszystkim:

Prowadzenie prac termomodernizacyjnych i remontowych w sezonie lęgowym ptaków jest możliwe, jednakże żeby nie były one ze szkodą dla ptaków należy je prowadzić w odpowiednich warunkach. Jeżeli potrzebujesz rady jak prowadzić prace, potrzebujesz poradzić się ornitologa napisz do nas. Chętnie pomożemy i doradzimy.

Michał Dworak | Ornitolog Zespół PtasiDom.com

 

Wykonanie opinii ornitologicznej
Fot. PtasiDom.com | W celu zabezpieczenia budynku przed ptakami inwestorzy wcześniej przed sezonem lęgowym (w terminie listopad – luty) zabezpieczają obiekt przed zasiedleniem go przez ptaki.

Jeśli budynki pokryte są bluszczem lub inną roślinnością pnącą, mogą stanowić dodatkowo  siedlisko innych, generalnie niezwiązanych z budynkami ptaków, np. kosa.

Z punktu widzenia ochrony miejskich gatunków ptaków, najlepszymi  okresami na wykonywanie prac remontowych są późna jesień i zima (choć i w tych porach roku zdarzają się lęgi np. gołębia miejskiego).  Ze względu jednak na wymogi techniczne prowadzenie prac w tym okresie jest bardzo trudne, dlatego też odbywają  się one najczęściej wiosną i latem.

Terminy prowadzenia prac bezpieczne dla ptaków
Fot. PtasiDom.com | Optymalne terminy prowadzenia prac budowlanych w taki sposób, żeby nie powodowały konfliktu z ptakami.

Niezależnie od terminu wykonywania prac remontowo-budowlanych, przed ich rozpoczęciem należy przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną. Wynika to z faktu, że nawet jeśli  prace te przeprowadzane są poza okresem lęgowym mogą powodować utratę ptasich siedlisk bez zastosowania kompensacji przyrodniczej w postaci wywieszenia odpowiednich budek lęgowych.

Opinia ornitologa przed termomodernizacją
Fot. PtasiDom.com | Dzięki opinii ornitologicznej wykonanej przez eksperta ornitologa można prowadzić prace renowacyjne bez szkody dla awifauny.

 

Opinia ornitologiczna a termomodernizacja w okresie lęgowym

Ekspertyza ornitologiczna wykonana przez specjalistę gwarantuje przeprowadzenie zaplanowanych robót w terminie, bez przykrych niespodzianek. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku stwierdzenia ptaków lub ich lęgów na terenie budowy,  zostaje ona natychmiast wstrzymana przez Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego (INB), a w razie konieczności przez jednostkę nadrzędną czyli Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego (GINB).

Fot. PtasiDom.com | Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu procesowi inwestycyjnemu przy współpracy z ornitologiem można prowadzić prace zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu prac pięknie wyremontowana elewacja cieszy nowym blaskiem.

 

Termomodernizacja w okresie lęgowym – jak prowadzić prace remontowe bez szkody dla ptaków

Zarówno inwestorowi jak i wykonawcy zależy na terminowym, sprawnym i bez zbędnych niespodzianek prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Zdarza się jednak że i zarządca jak i wykonawca podczas planowania procesu inwestycyjnego nie dopełnili obowiązku wykonania wcześniejszej kontroli nieruchomości pod kątem występowania na obiekcie gatunków chronionych ptaków i nietoperzy. Z roku na rok obserwujemy coraz większą świadomość i nie dopuszczanie do rozpoczęcia prac budowlanych bez kontroli ornitologa. Podkreślić należy że sam fakt występowania ptaków na nieruchomości nie wyklucza prowadzenia prac. Należy przestrzegać poniższych zasad.

Poznaj zasady prowadzenia prac remontowych bez szkody dla ptaków

 1. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac należy wykonać opinię ornitologiczną. Dokumentację taką wykonuje ekspert ornitolog z bogatym doświadczeniem oraz rekomendacjami instytucji ochrony przyrody.
 2. Jeżeli podczas obserwacji ornitologicznych zostały zinwentaryzowane gniazda, inwestor lub wykonawca prac budowlanych musi uzyskać niezbędną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ).
 3. Po uzyskaniu niezbędnych zgód i decyzji przystępujemy do wykonywania planowanych prac zgodnie z ich harmonogramem. Oraz z zachowaniem zaleceń ornitologa oraz zapisów decyzji RDOŚ. Do najczęstszych zaleceń należą zachowanie odpowiedniego buforu prowadzenia prac, nadzór ornitologiczny oraz wykonanie kompensacji przyrodniczej.
 4.  Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych lub remontowych przystępujemy do wykonania kompensacji przyrodniczej. Najczęściej kompensację wykonuje się poprzez montaż budek lęgowych. Częstym rozwiązaniem jest również zostawianie miejsc, z których ptaki będą mogły korzystać po skończonym remoncie. Rzadszą ale równie skuteczną formą zapewnienia alternatywnych miejsc lęgowych jest montaż wieży lęgowej dla ptaków. Najczęstszym przypadkiem jest stosowanie wieży lęgowej dla jerzyków. Konstrukcje takie spotyka się również dla wróbli, jaskółek czy kawek.

Ochrona jerzyków podczas prac remontowych i termomodernizacyjnych

Podczas planowania procesu inwestycyjnego należy pamiętać że budynki mieszkalne są miejscem gniazdowania ptaków. Jerzyk jest gatunkiem, który jako miejsce lęgowe wybierze tylko budynek mieszkalny. Ptaki te nie gniazdują na drzewach. Taki sposób gniazdowania jerzyków przysparza inwestorom i wykonawcom prac budowlanych pewnych komplikacji. Związane są one jednak najczęściej nieprawidłowo przeprowadzonym etapem przygotowawczym. W tym pierwszym etapie należy pamiętać o jerzykach i dostosować obserwacje do okresu w którym ptaki gniazdują na obcieknie. Jerzyki przystępują do lęgów w połowie maja i trwają do końca sierpnia. Obserwacje jerzyków w tym okresie prowadzimy tylko o świcie i o zmierzchu. Ptaki są bowiem aktywne tylko w tym przedziale czasowym. Chcąc zweryfikować gniazdowanie ptaków na inwentaryzowanym budynku, należy stosować tą strategię. Jeżeli podczas obserwacji nie potwierdzimy obecności jerzyków dobrą praktyką jest po zakończonym remoncie wywiesić budki lęgowe dla jerzyków. Pozwoli to zwiększyć potencjał lęgowy. Działanie takie przyczyni się do ochrony gatunku, którego populacja jest malejąca.

Fot. Ptasi Dom.com | Jerzyk Apus Apus podczas kontroli skrzydła. Ptak został uratowany podczas prac termomodernizacyjnych prowadzonych bez wcześniejszej kontroli ornitologicznej budynku. Ptak nie ucierpiał i został wypuszczony na wolność.

Termomodernizacja w okresie lęgowym. Dowiedz się jak wykonać kompensację przyrodniczą

Okres prowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz remontów elewacji w budynkach mieszkalnych pokrywa się z terminem lęgów ptaków. A jak już wcześniej pisałem są gatunki ptaków, które zasiedlają tylko budynki (nie spotkamy ich w gniazdach zrobionych na drzewie). Z tego powodu w celu prawidłowego przeprowadzenia prac budowlanych z uwagi na brak rozwiązań alternatywnych dochodzi do konieczności zniszczenia ptasich gniazd. Jednakże zgodnie z przepisami prawa (Ustawa o ochronie przyrody) po zakończeniu prac budowlanych należy przeprowadzić kompensację przyrodniczą dla gniazd, które zostały zniszczone. Do prowadzenia kompensacji przyrodniczej utraconych miejsc lęgowych ptaków stosujemy:

 • budki lęgowe dla ptaków,
 • skrzynki lęgowe,
 • gniazda lęgowe,
 • pułki lęgowe,
 • platformy lęgowe,
 • wieże lęgowe dla ptaków

Przy czym budki lęgowe są najczęstszą formą prowadzenia działań naprawczych. Dzieje się tak dlatego, że budki są natańczą a zarazem skuteczną formą prowadzenia kompensacji przyrodniczej. Jeżeli podczas prowadzonych prac, zachodzi konieczność przeprowadzenia działań naprawczych i zastanawiasz się jaką budkę lęgowa wybrać. Odsyłamy do naszego sklepu z budkami lęgowymi dla ptaków. Znajdziesz tam ptasi dom dla wszystkich gatunków ptaków, oraz dla nietoperzy.

Budka lęgowa dla jerzyka Apus apus

Budki dla jerzyków pełnią bardzo ważną funkcję w zachowaniu ciągłości gatunku jerzyka. Obecnie przez nasilające się prace remontowe i termomodernizacyjne naturalne siedliska tego gatunku są bezpowrotnie tracone. Jednakże coraz więcej inwestorów jest tego świadomych i po zakończeniu prac remontowych wieszają skrzynki lęgowe dla jerzyków. Jest to bardzo dobra praktyka. Budki są chętnie wieszane również z uwagi na fakt, ze jerzyki pomagają w walce z komarami. Ponieważ jerzyk zjada bardzo dużo komarów, jest on skuteczną bronią na komary i inne uciążliwe latem owady. Wieszajmy domki lęgowe dla jerzyków, chrońmy w ten sposób ptaki i zwalczajmy komary.

Wieszając budki dla jerzyka masz realny wpływ na ochronę populacji tego ptaka.

Budka lęgowa dla kawki Corvus monedula

Oprócz budek dla jerzyków równie często stosuje się budki lęgowe dla kawki. Kawki w naturalnym środowisku chętnie wykorzystują otwory i szczeliny w budynkach mieszkalnych. Najczęściej wybierają do tego celu

 • otwory wentylacyjny,
 • ubytki w kratkach wentylacyjnych,
 • kominy wentylacyjne,
 • nieużywane kominy spalinowe,
 • ubytki w cegłach starych domów,
 • szczeliny w obróbce blacharskiej,
 • otwory w podbitce dachowej,
 • i inne tym podobne miejsca.

Podobne jak w przypadku jerzyków po zakończeniu prac budowlanych kiedy na budynku gniazdowały ptaki, należy wywiesić budki lęgowe dla kawek. Są to konstrukcje inne niż konstrukcje domków dla jerzyków. Budki lęgowe dla kawek z drewna mają wysokość ok 50 cm, szerokość ok 30 cm a średnica otwory to najczęściej 8 cm.

Betonowa budka dla kawki ptasi dom
Fot. Ptasi Dom.com | Budka lęgowa dla kawki do termomodernizacji. Budka lęgowa betonowa, chętnie wykorzystywana przez ptaki. Wadą tego rozwiązania jest ciężar budki lęgowej, która jest cięższa od budek drewnianych.

 

 

Tekst, fot. | Ptasi Dom com | Budki lęgowe do termomodernizacji